2 Các vua 1:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua bèn hỏi họ rằng: Người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao?