1Các vua 7:9-12 - Bản dịch Truyền thống
9
Các cung điện này đều xây bằng đá quí, đục theo thước tấc, cưa xẻ, hoặc bề trong hay bề ngoài, từ nền đến cổ bồng cây cột, và cho đến vách cửa sân lớn đều cũng vậy.
10
Cái nền thì bằng đá quí và lớn, có hòn thì mười thước, hòn thì tám thước.
11
Trên các nền này, lại còn những đá quí đục theo thước tấc và gỗ bá hương.
12
Vách hành lang lớn, tứ vi có ba hàng đá chạm và một hàng cây đà bằng gỗ bá hương, y như hàng lang phía trong của đền Đức Giê-hô-va, và y như cửa hiên đền.