1 Các vua 7:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua Sa-lô-môn sai người đòi Hi-ram ở Ty-rơ đến.