1Các vua 4:32-33 - Bản dịch Truyền thống
32
Người nói ba ngàn câu châm ngôn, và làm một ngàn năm, bài thơ.
33
Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Li-ban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách; người cũng có luận về loài vật, chim, loài công trùng, và cá.