1 Các vua 4:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ê-than, người Ech-ra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa, là các con trai Ma-hôn; danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh.