1 Các vua 4:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy là các triều thần của người: A-xa-ria, con trai thầy tế lễ Xa-đốc;