1 Các vua 4:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
A-hi-mát, trong địa phận Nép-ta-li; người cũng cưới một con gái của Sa-lô-môn làm vợ, tên là Bách-mát.