1 Các vua 22:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song Giô-sa-phát nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã.