1 Các vua 20:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng vua Y-sơ-ra-ên đáp: Hãy nói với vua rằng: Người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi nó ra.