1 Các vua 16:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các công việc khác của Ba-ê-sa, những việc người làm, và quyền thế người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên.