1 Các vua 16:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các chuyện khác của Om-ri, những công việc người làm, và quyền thế người, đều đã ghi trong sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên.