1 Các vua 16:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Om-ri và cả Y-sơ-ra-ên từ Ghi-bê-thôn đi lên vây Tiệt-sa.