1Các vua 16:17 - Bản dịch Truyền thống
Om-ri và cả Y-sơ-ra-ên từ Ghi-bê-thôn đi lên vây Tiệt-sa.