1Các vua 16:14 - Bản dịch Truyền thống
Các công việc khác của Ê-la, và mọi việc người làm, đều đã chép trong sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên.