1 Các vua 16:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các công việc khác của Ê-la, và mọi việc người làm, đều đã chép trong sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên.