1 Các vua 15:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các công sự khác của Na-đáp, mọi việc người làm, đều đã chép trong sử ký của các vua Y-sơ -a-ên.