1 Các vua 14:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các công việc khác của Rô-bô-am, và mọi việc người đã làm, đều chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa.