1Các vua 11:42 - Bản dịch Truyền thống
Sa-lô-môn ở Giê-ru-sa-lem cai trị trên cả Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.