1 Các vua 11:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sa-lô-môn ở Giê-ru-sa-lem cai trị trên cả Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.