1Các vua 11:3 - Bản dịch Truyền thống
Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng.