1 Các vua 10:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua Sa-lô-môn làm hai trăm cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng sáu trăm siếc lơ vàng;