2 Sa-mu-ên 5:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đa-vít hãm lấy đồn Si-ôn: ấy là thành Đa-vít.