2 Sa-mu-ên 5:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm.