2 Sa-mu-ên 3:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
con thứ tư là A-đô-ni-gia, con trai của Ha-ghít; con thứ năm là Se-pha-tia, con trai của A-bi-tanh;