2 Sa-mu-ên 23:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, Và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta.