2 Sa-mu-ên 22:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, là Đấng đáng khen ngợi; Thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi.