2Sa-mu-ên 22:36 - Bản dịch Truyền thống
Chúa đã ban sự chửng cứu cho tôi làm cái khiên, Và sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng.