2 Sa-mu-ên 22:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va ôi! thật Ngài làm ngọn đèn tôi, Và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi.