2 Sa-mu-ên 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ Ap-ne, quan tổng binh của Sau-lơ, bắt Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ mà đưa qua Ma-ha-na-im,