2 Sa-mu-ên 15:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có người đến báo tin cho Đa-vít rằng: Lòng của dân Y-sơ-ra-ên nghiêng về Ap-sa-lôm.