2 Sa-mu-ên 13:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các hai năm sau, đương lúc Ap-sa-lôm hớt lông chiên mình tại Ba-anh-Hát-so gần Ep-ra-im, người mời hết thảy các vương tử.