2 Sa-mu-ên 12:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-áp đánh Ráp-ba của dân Am-môn, và hãm lấy đế đô.