2Sa-mu-ên 12:16 - Bản dịch Truyền thống
Đa-vít vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn; đoạn, người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất.