2 Sa-mu-ên 1:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
mà truyền dạy cho các con trẻ Giu-đa: Ay là bài ai ca về Cung, chép trong sách kẻ công bình: