Sáng thế 9:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cham là cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha, thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình.