Sáng Thế Ký 6:15 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước.