Sáng Thế Ký 50:19 - Bản dịch Truyền thống
Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?