Sáng thế 50:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?