Sáng Thế Ký 5:24 - Bản dịch Truyền thống
Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.