Sáng thế 5:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.