Sáng thế 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, Ma-ha-la-le hưởng thọ được tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời.