Sáng Thế Ký 49:18 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Giê-hô-va! tôi trông ơn chửng-cứu của Ngài!