Sáng thế 49:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Giê-hô-va! tôi trông ơn chửng-cứu của Ngài!