Sáng Thế Ký 49:13 - Bản dịch Truyền thống
Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.