Sáng thế 49:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.