Sáng Thế Ký 46:32 - Bản dịch Truyền thống
Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật; có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình.