Sáng thế 46:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật; có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình.