Sáng thế 45:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người cũng đưa áo xống mặc đổi thay cho mỗi người, còn Bên-gia-min, người cho trăm miếng bạc cùng năm bộ áo xống.