Sáng thế 41:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-sép tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy.