Sáng Thế Ký 41:16 - Bản dịch Truyền thống
Giô-sép tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy.