Sáng thế 41:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cách hai năm sau, Pha-ra-ôn nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông.