Sáng Thế Ký 41:1 - Bản dịch Truyền thống
Cách hai năm sau, Pha-ra-ôn nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông.