Sáng Thế Ký 40:6 - Bản dịch Truyền thống
Sáng mai, Giô-sép đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực,