Sáng thế 40:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sáng mai, Giô-sép đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực,