Sáng thế 4:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người;