Sáng thế 4:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va.