Sáng Thế Ký 4:3 - Bản dịch Truyền thống
Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va.