Sáng Thế Ký 4:21 - Bản dịch Truyền thống
Em người là Giu-banh, tổ phụ của những kẻ đánh đờn và thổi sáo.