Sáng thế 39:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục.