Sáng thế 37:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa.