Sáng Thế Ký 37:5 - Bản dịch Truyền thống
Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa.