Sáng Thế Ký 37:1 - Bản dịch Truyền thống
Gia-cốp, tại xứ của cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an.