Sáng thế 37:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gia-cốp, tại xứ của cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an.