Sáng Thế Ký 36:9 - Bản dịch Truyền thống
Đây là dòng dõi Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm, ở trên núi Sê -i-rơ.