Sáng thế 36:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đây là dòng dõi Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm, ở trên núi Sê -i-rơ.